06.12.2011.

Udruga "TI SI OK"


 

"TI SI OK" - Udruga za pružanje psiho-socijalne i pedagoške pomoći djeci i mladima sa smetnjama i poremećajima u ponašanju, pokrenula je projekt Prevencija nasilja među djecom „ PRESTANI!“.

Projekt je planiran kao prevencija i pomoć školama, da prepoznaju problem i iskrenost o stupnju u kojem je problem nasilništva među školskom djecom prisutan u njihovim školama.

Dosadašnje spoznaje pokazale su da je prevencija nasilja među djecom, jedini stvarno učinkoviti način sprečavanja nasilja među djecom. O tome svjedoče najuspješniji skandinavski programi protiv nasilja među školskom djecom koji bilježe učinkovitost od 50% u smanjenju pojavnosti takvog ponašanja.

Službena stranica udruge: www.tisiok.hr