30.05.2011.

Centar za nove inicijative


 

Centar za nove inicijative je nevladina neprofitna organizacija, koja djeluje od 2002. godine. Ciljevi CNI-a su uspostava i unapređenje pluralističke demokracije, socijalne pravde, vladavine prava, a posebno društvenim inovacijama promicati značaj civilnog društva i zaštite ljudskih prava fokusirajući se na slijedeća područja: ravnopravnost spolova; ljudska prava i prava manjina; obrazovanje i kultura; migracije; ekonomija, zapošljavanje i socijalni razvoj; javno zdravstvo; istraživanja, znanost i tehnologija; međunarodna suradnja i razvoj.

CNI svoje ciljeve ostvaruje podupirući, organizirajući ili neposredno obavljajući slijedeće djelatnosti: promicanje istraživanja društveno vrijednih tema vezanih uz položaj žena, migracije, položaj manjina, ksenofobiju i toleranciju na području Republike Hrvatske; poticanje i organiziranje aktivnosti kao što su konferencije, znanstvenostručni skupovi, kulturne manifestacije, javna predavanja, tribine, okrugli stolovi i upoznavanje javnosti s dostignućima istraživanja o društveno važnim temama u svijetu i kod nas, javne kampanje i humanitarne akcije; izdavanje knjiga, periodičnih i drugih publikacija, snimanje dokumentarnih filmova, proizvodnja kazališnih predstava, te organizacija festivala namijenjenih poticanju brže integracije našeg društva u europske integracije.

CNI potiče provođenje interdisciplinarnih projekata, surađuje s međunarodnim organizacijama, udruženjima i institucijama, nevladinim organizacijama i sa svim institucijama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu koje rade na istom području.